Lomitus - Inloggning

Lomitusnetti, användardirektiv

Allmän beskrivning

Datasystemet för avbytarserviceförvaltningen, Lomitusnetti, är ett system med hjälp av vilket avbytarservicen för lantbruksföretagare administreras. Systemet har på beställning av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts levererats av TKP Tieto Oy.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) svarar för verkställigheten av den lagstadgade avbytarserviceverksamheten. LPA har genom uppdragsavtal delegerat den lokala förvaltningen av avbytarservicen till de lokala enheterna för avbytarservice.

De lokala enheterna administrerar avbytarservicen på det lokala planet i hela Finland (med undantag av Åland) och tillhandahåller avbytartjänster för de lantbruksföretagare som har rätt till dem. Avbytarservicen genomförs på två sätt: antingen genom att anvisa lantbruksavbytare, som är i den lokala enhetens tjänst, till gårdarna för att sköta kreaturs- och andra nödvändiga arbeten på gården under den tid lantbruksföretagaren är på semester eller förhindrad att utföra arbetena t.ex. på grund av sjukdom, eller genom att betala ersättningar till de lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster.

Lomitusnetti innehåller uppgifter om lantbruksföretagarna, gårdarna, lantbruksavbytarna samt om de lokala enheterna och deras förvaltningspersonal.

Med hjälp av Lomitusnetti kan förvaltningspersonalen göra semester- och vikariehjälpsbeslut samt beslut om ersättning för själv ordnad avbytartjänst. Förvaltningspersonalen kan också registrera lantbruksföretagarnas avbytarserviceförfrågningar och planera lantbruksavbytarnas arbetsturer i Lomitusnetti. I systemet lagras alla avbytarservicehändelser och likaså följs upp hur avbytartjänsterna har förverkligats.

Systemet administrerar också vikariehjälps- och andra avgiftsbelagda avbytartjänster som skall faktureras hos lantbruksföretagarna samt skapar faktureringsgrunder för dem. Grunderna för löner och reseersättningar som skall betalas till lantbruksavbytarna fås också från systemet. Såväl fakturerings- som lönegrunderna kan på elektronisk väg överföras från Lomitusnetti till de vanligaste löne- och reskontraprogrammen som används i de lokala enheterna.

Lantbruksföretagarna kan själva sköta avbytarserviceärenden i Lomitusnetti på adressen www.lomitus.fi. Från ingången av 2008 kan lantbruksföretagarna kontrollera sina semestersaldouppgifter och förverkligade avbytartjänster samt göra elektroniska vikariehjälpsansökningar och avbytartjänstförfrågningar via Lomitusnetti.

I systemet finns följande menyer:

(Situationen 1.12.2007)

 • Etusivu/Ingångssida
 • Lomittaja/Avbytare
  • Lomittajan haku/Sökning av avbytare
  • Lomittajaryhmä/Avbytargrupp
  • Lomitusrengas/Avbytarring
  • Lomittajatulosteet/Avbytarutdata
 • Yrittäjä ja tila/Företagare och gård
  • Yrittäjän haku/Sökning av företagare
  • Yrittäjätulosteet/Företagarutdata
  • Tilan haku/Sökning av gård
 • Tilakäyntikertomukset/Gårdsbesöksrapporter
 • Lomitusten suunnittelu/Planering av avbytartjänster
  • Yrittäjän haku/Sökning av företagare
  • Kalenterinäkymä/Kalendervy
  • Laajennettu kalenteri/Utvidgad kalender
  • Lomituspyyntö/Avbytartjänstförfrågan
  • Lomitusvaraus/Avbytarservicereservering
  • Poissaolo/Frånvaro
  • Vapaapäivä/Fridag
  • Työaikavaraus/Arbetstidsreservering
  • Työvuoroluettelo/Arbetsskiftsförteckning
  • Työsopimus/Arbetsavtal
 • Hakemukset ja päätökset/Ansökningar och beslut
  • Sijaisapu/Vikariehjälp
  • Vuosiloma/Semester
  • Itsejärjestetty lomitus/Själv ordnad avbytartjänst
  • Hakemus- ja päätöstulosteet/Utskrifter av ansökningar och beslut
 • Toteutuneet lomitukset/Förverkligade avbytartjänster
  • Työajan kirjaus/Registrering av arbetstid
  • Matkakulujen kirjaus/Registrering av resekostnader
  • Lomittajan näkymä/Avbytarens vy
  • Yrittäjän näkymä/Företagarens vy
  • Yrittäjän lomaseuranta/Semesteruppföljning för företagare
  • Työsopimus/Arbetsavtal
  • Lomasaldojen siirto/Överföring av semestersaldon
 • Palkat/Löner
  • Palkka-aineiston erittely/Specifikation av lönematerialet
  • Palkkaerät/Löneposter
 • Laskutus/Fakturering
  • Laskujen valmistelu/Beredning av fakturor
  • Laskuerät/Fakturaposter
 • Tulosteet/Utdata
  • Työvuoroluettelot/Arbetsskiftsförteckningar
  • Tilastot/Statistiker
 • Paikallisyksikkö/Lokal enhet
  • Paikallisyksikön haku/Sökning av lokal enhet
  • Paikallisyksikön tiedot/Uppgifter om den lokala enheten
 • Järjestelmätiedot/Uppgifter om systemet
 • Viitteet/Hänvisningar

Inloggning

Du loggar in i Lomitusnetti med hjälp av en användarkod och ett lösenord. Endast administratorn i den lokala enheten får skapa nya användare och bevilja användarkoder och lösenord för de övriga användarna i den lokala enheten.

Gör så här:

 • Ge din användarkod i fältet Käyttäjätunnus/Användarkod
 • Ge ditt lösenord i fältet Salasana/Lösenord
 • Tryck på Kirjaudu/Logga in -knappen

Du kan också byta ditt lösenord genom att göra så som nämns ovan, men tryck på Vaihda salasana/Byt lösenord -knappen. Ge det nya lösenordet två gånger och tryck på Kirjaudu/Logga in -knappen.

Beställ nytt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt lösenord från systemet

 • När du är i Lomitusnettis inloggningsfönster skall du trycka på länken Unohtuiko salasana/Glömt lösenordet?
 • Ge din användarkod i fältet Käyttäjätunnus/Användarkod.
 • Tryck på Lähetä/Sänd.
 • Ditt nya lösenord kommer omedelbart till din e-postadress.
 • Med det lösenord du fått per e-post kan du logga in i Lomitusnetti via länken Kirjaudu sisään/Logga in.
 • Du kan byta ditt lösenord genom att trycka på Vaihda salasana/Byt lösenord -knappen. Ge det nya lösenordet två gånger och tryck på Kirjaudu/Logga in -knappen.
 
Tulostus Sulje ikkuna
Jos tulostus ei toimi, paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse: "Tulosta"